İlçe Tarım Md. Hizmet Standardı Tablosunu

T.C
TALAS KAYMAKAMLIĞI
TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI TABLOSU

SIRA NO
VERİLEN HİZMET 
İSTENEN BELGELER 
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ) 
1- Kırmızı et kombina ve mezbahaları ile kanatlı hayvan kombina ve kesm hanelerinin ruhsatlandırılması Yönetmeliğin 5.maddesinde istenilen belgeler 1 gün
2- İfraz ve hisseli satışlar İfraz dosyası, 1/5000 lik harita,
Tapu kaydı
30 gün
3- Çiğ süt ürünlerinin desteklenmesi Satılan süt miktarı litre olarak fatura-müstahsil makbuzları,
İcmal -1 hazırlayacak olan üretici örgütleri için üyesi olduğu merkez birliğice düzenlenmiş icmal hazırlama belgesi, üretici örgütlü ise üyelik durumunu gösterir yazı.
30 dakika
4- Prim uygulamaları Ürüne ait satış faturası veya müstahsil makbuzu, ÇKS belgesi, hasat uygunluk raporu, dilekçe, taahhütname 30 dakika
5- zirai gelir hesabı İlgili arazilerin büyüklüğünü gösterir onaylı tapu kaydı, dilekçe 1 saat
6- Yem bitkileri desteklemeleri Başvuru dilekçesi, çiftçi kayırt formu, gerektiğinde il ve ilçe Müdürlüğünce istenen belgeler Tebliğde belirtilir
7- Anaç sığır desteklenmesi 1- Yetiştirici örgütlerin başvuru dilekçesi
2- Üyelerin listesi (T.C kim.no ve Ziraat Bank.hesap no ile birlikte)
3- Bsğlı bulunduğu merkez birliğinden alınmış icmal hazırlama
Tebliğde belirtilir
8- Buzağı desteklemesi 1- Başvuru dilekçesi
2- T.C kimlik no ve Ziraat Bank.hesap no
Tebliğde belirtilir
9- Patates üretim / depolama izin belgesi 1- Dilekçe
2- ÇKS belgesi
3- taahhütname
5 iş günü
10- Bitki yetiştirme ruhsatı 1- Dilekçe
2- Taahhütname
3- arazi tapusu yada kira sözlşemesi fotokopisi
15 iş günü
11- İşletme tescil belgesi 1- Başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı
1 Saat
12- Büyükbaş hayvan pasaportu 1- Başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı
1 Saat
13- İlgili makama sunulmak üzere hayvan listesi 1- Başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı
1 Saat
14- Veteriner sağlık raporu 1- Başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı
2 Saat
15- Veteriner sağlık raporu (Hayvan maddesi) 1- Sorumlu veteriner hekimce düzenlenen veteriner hekim raporu 2 Saat
16- İhbari mecburi hastalık bildirimi 1- Dilekçe veya şifaen Derhal
17- Arıcılık destekleri 1- Dilekçe
2- Arıcılar Birliği'ne üye olduğuna dair belge
3- Koloni bildirim formu
1 Saat
18- Tazminatlı hastalıklar 1- Dilekçe 1 - 1,5 yıl
19- Manda desteklenmesi 1- Dilekçe 90 gün
20- Koyun desteklemesi 1- Dilekçe 90 gün
21- Aşılamalar Programlı Yıl boyu
22- Hayvancılık işletmelerinin ruhsatlandırılması 1- Dilekçe
2- Bu yönetmeliğin Ek- 4'üne uygun olarak doldurumuş beyanname
3- Hayvancılıkişletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı
4- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belgelerden biri
360 gün
23- Şikayetler 1- Dilekçe veya şifaen 15 gün
24- Su ihtiyaç belgesi 1- Dilekçe
2- Kuyu açılacak yerin tablosu
3- Üretilecek ürünler beyanı
5 gün
25- Tabii afete maruz kalan çiftçiler 1- Afet ihbarı (telefon yada dilekçe)
2- ÇKS belgesi
3- Müracaat dilekçesi
4- Tarımsal mal varlığı soruşturma formu
70 gün
26- Çiftçi mallarının korunmasına dair talep ve itirazlar 1- Dilekçe 15 gün
27- Çİftçi kayıt sistemi(ÇKS) ne kaydolma 1- Başvuru dilekçesi
2- Onaylı tapu örneği
3- Çiftçi kayıt formu
4- Kİmlik fotokopisi
5- Çiftçi belgesi örneği
6- C belgesi (Muhtar aza onaylı)
1 gün
28- Mazot, kimyevi gübre ve toprak analiz desteği 1- Başvuru dilekçesi
2- İlk defa kaydı yapılacak personellere tapu onayı
3- Ziraat odasından çiftçilik belgesi
4- Matbu çiftçi kayıt formu tanzimi
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Mülkiyeti başkası adına kayıtlı araziler için kira, muvakafat, vb. belgeler
1 gün
29- Sertifilaı tohum kullanım desteği 1- başvuru dilekçesi
2- O yıla ait ÇKS belgesinin güncellenmesi
3- Tohum fidan faturası
1 gün
30- Çiftçi kayıt sistemi belgesi 1- O yıla ait ÇKS kaydının güncellenmesi
2- Başvuru dilekçesi
3- Arazi kontrol tutanağı
4- Taahhütname
1 saat
31- Ziraat odası kaydının yapılması 1- Çiftçilik yapıldığına dair muhtardan onaylı form
2- Çİftçilik yaptığını belgeleyen evraklar(Hayvan kaydı, tapu fotokopisi, kira sözleşmesi, vb.)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya aile toplum kağıdı
4- İkamet ilmuhaberi
1 Saat
32- Ziraat odası kaydının düzenlenmesi 1- Çİftçilik yaptığına dair mı-uhtar onaylı belge 30 Daika
33- Çİftçilik belgesi verilmesi 10 Dakika
34- çiftçi kaydının silinmesi 1- İlgilinin dilekçesi 10 Dakika
35- SGK vize kağıdının doldurulması 10 Dakika
36- Çİftçinin gelirinin hesaplanması 1- Dilekçe
2- Arazi kaydı
30 Dakika

        Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışınd abelge istenmesi, eksiksiz belge ile başvurulmasına rağmen hizmetin belitilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumnda  ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri Talas Kaymakamlığı İkinci Müracaat Yeri Talas Kaymakamlığı
İsim Dr. Halil ÇANKAYA İsim
Unvan İlçe Tarım Müdürü Unvan Talas Kaymakamı
Adres Talas Kaymakamlığı Adres Talas Kaymakamlığı
Tel 352 437 23 07 Tel 352 437 53 07
Fax 352 437 09 40 Fax 352 437 23 24
Kaymakam

Yasin TİKDAĞ

Gerekli Linkler

© 2011 T.C.Talas Kaymakamlığı

Talas Hükümet Konağı Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:1 Talas / Yenidoğan Posta Kodu : 38280 Tel: 0(352) 437 23 24

Kaymakamlığımızı facebook ve twitter adreslerimizden takip edebilirsizniz.

Tasarım : Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 2011