Emniyet Müdürlüğü Hizmet Standardı Tablosunu
TALAS KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI TABLOSUSIRA NO 

HİZMETİN ADI  
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇSÜRE)                           
 
 1-
 
Yivsiz tüfek ruhsatnamesi
ve yivsiz tüfek satın alma
belgesi talebi
 
1- Dilekçe (Matbu form Müdürlüğümüzce verilmektedir.)
2- 3 Adet vesikalık fotoğraf
3- Aile Hekiminden sağlık raporu (Matbu Form Müdürlüğümüzce verilmektedir.)
4- Ruhsat Harcı (2010 Yılı için 21.00 TL.)
5- Adli sicil kaydı ile ilgili yazılı beyan
6- T.C. Kimlik numarası beyanı
7- İlk müracaatlarda parmak izi aldırılması
(Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü giriş kat, Pasaport Şube Müdürlüğü veya Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden)                                                                         
 
3 işgünü (Adli Sicil kayıt beyanı
ilgili merciinden teyit
edildikten sonra)
 


2-


Yivsiz tüfek satın alma
belgesi talebi
 
1- Dilekçe.(Bu matbu Form Müdürlüğümüzce verilmektedir.)
2- 2 Adet vesikalık fotoğraf
3- Adli sicil kaydı ile ilgili yazılı beyan
4- T.C. Kimlik numarası beyanı
 
3 işgünü (Adli Sicil kayıt beyanı
ilgili merciinden teyit
edildikten sonra)
3-


Silah
Taşıma
Ruhsatı
Talebi
1- Silah taşıma, satınalma, devir alma talebine ilişkin dilekçe.
2- Son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
3- Silah ruhsatı istek formu.
4- Adli sicil ile ilgili yazılı beyan
5- Sialah ruhsatının alınmasına sakınca olmadığına dair sağlık raporu.
-- Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince meslek mansubukişilerin müracaat ederken yukarıdaki evraklara ek olarak getirecekleri belgeler.
 A- Fahri Temsilciler : Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı.
 B- Basın Mensupları : basın Yayın Enformasyon müdürlüğünün resmi yazısı.
 C- kuyumcu ve Sarraflar : Yaptığı işden dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesinden alınan resmi yazı, oda kayıt belgesi, iş yeri ruhsat fotokopisi, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticari sicil gazetesi veya fotokopisi, 
 Ç- Patlayıcı Maddelerii satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi: Talep eden kişin faaliyetle ilgili ruhsat veya belge fotokopisi, yapılan işden vergfi mükellefi olduğuna dair vergi dairesinden alına resmi yazı,
     Bu iş yerlerinde çalışanların güvenlik belgesine sahip olanlar
 - İş yeri sahibinin yazılı müracaatı, sigorta pirimlerinin ödendiğine dair belge, güvenlik belgesi fotokopisi.
 D- Banka Müdürleri : Kendi mevzuaatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzakanmış, mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi, kar ve zarar cetveli blanço, ticaret sicil gazetesinde yayınlanan en son iş sözleşmesi, ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılaırnın atama ile ilgili kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.
 E- Pilotlar :Kurum yazısı, pilotluk lisans fotokopisi
 F- Yıllık SAtış tutarı Ciro : Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesinden alınan resmi yazı, kar zarar cetveli bilanço, ticaret sicil gazetesinde yayınlanan en son iş sözleşmesi, ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile ilgili kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.
 G- Arazi sahipleri : yaptığı işden vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı, ziraat odasından yada tarım ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
 H- Sürü Sahipleri : Yaptığı işden vergi mükellef, olduüuna dair vergi dairesi yazısı, ziraat odası yada tarım ilçe müdürlüklerinden alınan üretici belgesi, hayvan sayısını gösterir tarım il müdülüğünden aldığı vergi dairesi yazısı.
 I- Akar yakıt İstasyon sahipleri : Kurum ile yapılan iş sözleşmesi, iş yeri ruhsat fotokopisi, yaptığı işden vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu curmu gösterir ticaris iscil gazetesi, sorumlu ortakları ve kimlerin ruhsat alacağını belirleyen kurul kararı.
 İ- Akaryakıt istasyonu sahibi adına satış yapanlar :iş yeri sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık yada şirket söz konusu isesilah ruhsatı talebine dair kurul kararı, kurumile yapılan sözleşme fotokopisi iş yeri ruhsat fotokopisi, yaptığı işden vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı, çslışanlarının sigorta pirimlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.               1 AY
Silah
Taşıma
Ruhsatı
Talebi
J- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar : yaptığı işden vergi mükelefi olduğuna dair vergi dairesinden alınan yazısı, çalıştırılan işçilerin SSk larının ödendiğinde dair resmi yazı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu duurmu gösterir ticari sicil kaydı, sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağına gösteren kurul kararı.
 K- Poligon sahipleri : iletme ruhsatının fotokopisi, yaptığı işden vergi mükleefi olduğuna dair resmi yazı, ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu durumu gösterir resmi ticaret gazetesi, sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhhastı alacağını gösteren kurul kararı
 L- Müze Anıtlarını Koruyan Bekçiler : Kurumun yazılı müracaatı, eski eerler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri.
 M- Arıcılık Yapanlar : Ziraat odasında veya ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi, kovan adedini belirten ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil yazısı, arıcılığın meskun yerler dışında gezginci olarak bilfiilyapıldığına dair İlçe Tarım Müdürlüğünün yazısı.
 N- Asli Memur statüsünü Kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlardan ayrılanlar : Ayrılış şeklini bildiren kurum yazısı.
 O- Avukat : Bağlı olduğu barodan alınan üyelik yazısı
 Ö- Noter : noterlik belgesi fotokopisi, vergi dairesi yazısı.
 P- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim yönetim kurulu başkan ve üyeleri : Bağlı olunan oda, birlik, konfederasyon ve federasyon yazısı, görevle ilgili seçim tutanağı
 R- En az Bir Dönem Köy ve Mahalle Muhtarlığı yapmış Kişiler : Valilik ve Kaymakamlıktan alınan görev belgesi, il ilçe seçim kurulu yazısı.
 S- En az Bir Dönem Belediye Başkanlığı veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar: Valilik ve Kaymakmlıkdan alınan görev belgesi, İl, İlçe Seçim  Kurulu yazısı
.

              1 AY


 4-
 
Silah Bulundurma Ruhsatı
1- Silah bulundurma, silah satın veya devir alma durumuna ilişkin dilekçe.
2- Son bir yıl içinde çekinilmiş 4 adet fotoğraf
3- Silah ruhsatı istek formu
4- Adli sicil ile ilgili beyan
5- Silah ruhsatı alınmasada sakınca bulunmadığına dair rapor.
 

           20 Gün


 5-
 Kamu Görevlisinin Silah Taşıma Talebi
A- Cumhurrbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlar.
B- Valiler ile Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatında görev yapan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevliler
 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
 2- Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 3- silah ruhsatı şstek formu, görev belgesi
C- Hakim, cumhuriyet Başsavcısı, cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlar:
 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,
 2- Son bir yılda çekilmiş 4 adet fotograf
Ç- Özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevliler:
 1- Emniyet Müdürlüğüne Hitaben dilekçe, 4 adet fotoğraf
 2- Görev belgesi, silah ruhsatı istek formu
D- Köy ve Mahalle muhtarları:
 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe, 4 adet fotoğraf.
 2- Silah ruhsatı istek formu, görevbelgesi
E- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin6762 sayılı türk ticaret kanunun 1467. maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanları:
 1- Emniyet müdürlüğüne hitaben dilekçe, 4 adet resim
 2- Silah ruhsatı istek formu
 3- Adli sicil ile ilgili beyan
 4- Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair yazı
F- Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlardagöervli bekçiler:
 1- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe, 4 adet fotoğraf
 2- silah ruhsatı istek formu, adli sicil ile ilgili beyan
 3- Silah ruhsatı almasında sakınca buşunmadığına dair sağlık raporu.
G- Elektirk Enerjisi Yüksek gerilim hatlarının kontrol, bakım ve onarım işinde çalışanlar:
 1- Silah ruhsatı istek formu, 4 adet fotoğraf
 2- Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe, adli sicil beyanı
3- ruhsat alabilecek durumda olan sağlık raporu
Ğ- PTT işleltmesi genel müdürlüğünün radyolink, uydu, yer istasyonu, kuranportör, havai hat, santral, şantiye vb. posta telekominikasyon yapım işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli mimar, exper, yüksek mühendis, mühendis, teknisyen, hat bakıcısı, şoför dağıtıcısı, muhafız, posta dağıtıcısı ünvanlarıyla çalışanlar :
 1- Emniyet müdürlüğüne hitaben dilekçe, 4 adet fotoğraf
 2- silah ruhsatı isteme formu, adli sicil kaydı
 3- sağlık raporu
 

1 Ay


 5-
 
Bilgi Edinme Kanunu
kapsamında yapılan
müracaatlara cevap
verilmesi

 1-Yazılı müracaat( Dilekçe)
15 gün

    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tablodaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Talas Kaymakamlığı                                      
İlk Müracaat Yeri
Talas Kaymakamlığı                      
İsim
Hakan Nazım BİROL
İsim
Unvan
 İlçe Emniyet Müdürü
Unvan
Kaymakam
Adres
Talas Kaymakamlığı 
Adres
Talas Kaymakamlığı
Tel
352 437 43 47
Tel
352 437 23 24
Fax
352 437 43 47
Fax
352 437 22 23
E-posta
E-posta
Kaymakam

Cihat SÖNMEZ
 Kaymakam V.

Gerekli Linkler

© 2011 T.C.Talas Kaymakamlığı

Talas Hükümet Konağı Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:1 Talas / Yenidoğan Posta Kodu : 38280 Tel: 0(352) 437 23 24

Kaymakamlığımızı facebook ve twitter adreslerimizden takip edebilirsizniz.

Tasarım : Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 2011